Estratègia de Gènere 2018 – 2021

D’ençà que ens vam constituir com a ONGD, les nostres intervencions a l’Àfrica i a Catalunya han tingut ben clares que no hi ha transformació social sense incloure les nenes, les noies i les dones en les diferents fases dels projectes.

Petits Músics del Món creu en la importància de cada acció local per assolir l’imperi de la Justícia Global. Cada activitat micro té una repercussió a nivell macro. Cada barrera que es trenca és una tanca que s’obre a un món més just, més lliure i més solidari.

Entenem que no hi ha drets, si aquests drets no els gaudeix tothom; que no hi ha llibertat, si no tothom és lliure; que no hi ha justícia si no hi ha justícia per a tothom.

Per a les entitats que, com Petits Músics del Món, treballen a països on les condicions en què viuen les dones estan marcades per la discriminació, la falta de llibertats i drets i la desigualtat, l’aplicació d’una perspectiva de gènere no és una opció, és una prioritat.

Sabem que no podem ni hem d’imposar els nostres criteris a altres cultures o col·lectius; tanmateix, som conscients no podem subscriure actituds que puguin fer mal psicològic o físic a cap persona per cap motiu.

Així que, tot i entenent els trets que diferencien cada societat i comunitat, la defensa dels drets humans – de primera, segona i tercera generació – són universals i aplicables a totes i cadascuna de les persones que poblen aquest planeta.

El paper que ocupen les dones als països africans és potser dels més feixucs: tenen rols reproductors, vetllar per la llar i  la família i ser les encarregades de nodrir-la, això vol dir que, a més a més, han de buscar-se la vida per mantenir la seva gent. Però el poder, com a quasi tot el món, continua en mans masculines. És cert que hi ha excepcions – dones amb càrrecs polítics, amb poder econòmic i rellevància social – però es tracta d’excepcions.

Així que entenem que com a entitat que treballa en favor de la justícia global cal posar tots els mitjans que tenim al nostre abast per enfortir les capacitats de les dones per garantir la seva participació real – amb dret a veu i vot, a escollir i a ser escollides – en els espais on es prenguin decisions que afectin les seves vides en qualsevol dels seus aspectes.

El clam de la dona africana existeix, però gairebé no se l’escolta. De fet, ni tan sols en el marc del moviment feminista occidental. Això vol dir, que cal anar molt amb compte a l’hora de pensar en el tipus d’enfocament de gènere que volem donar als projectes que impulsem a l’Àfrica austral. Perquè a la realitat de la dona africana s’hi afegeixen elements que fan encara més feixuga la seva quotidianitat: la pobresa, problemes amb la família del marit, pressió de les dones ancianes sobre les joves, la poligàmia, l’integrisme religiós – tant del musulmà com del cristià o d’altres creences tradicionals. Així que, en tant que ONGD implicada en la Justícia Global, defensarem totes aquelles iniciatives que, d’una manera o una altra, contribueixin a millorar les condicions i qualitat de vida de les dones, noies i nenes, tenint en compte la seva dimensió africana.

Que Fer?

Els projectes de cooperació internacional de Petits Músics del Món han de prioritzar en els propers tres anys, iniciatives que garanteixin l’entrada de nenes i noies a les escoles i que aquestes escoles tinguin les infraestructures necessàries per garantir la seguretat d’aquestes: banys per noies, enllumenat adequat, control sobre possibles actituds abusives dels mestres, etc.

També és important establir uns controls ad hoc per decidir amb quines contraparts treballar i amb quines no, d’acord amb criteris objectius com qui en forma els equips directius, com actua sobre el terreny, quin discurs de gènere hi ha al darrere, etc.

Petits Músics del Món esta-bleix per al proper trienni que:

  1. Cal tenir en compte  les   veus   de   dones   i   organitzacions que tinguin present d’una forma activa i proactiva la igualtat de gènere.
  2. Cal participar en els fòrums africans i internacionals que vetllin per la igualtat de gènere, denunciïn la violència contra nenes, noies i dones, fent propostes des de la cooperació educativa que impulsem.
  3. Cal enfortir totes les iniciatives adreçades a apoderar nenes, noies i dones en el context de llurs comunitats i, si s’escau, incidir amb els mitjans que es disposi en iniciatives que vetllin per la seva seguretat.
  4. Cal treballar – establint sinèrgies o donant suport ad hoc – en la denúncia i persecució de qualsevol tipus de vulneració per motius de gènere dels drets de les dones, les noies i les nenes

Com fer-ho:

Petits Músics del Món es compromet a garantir que s’apliqui l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiDH) mitjançant  

  1. L’adopció de compromisos que assegurin la transversalitat de l’enfocament de gènere en el nostre dia a dia com a entitat;
  2. La incorporació d’aquest enfocament de gènere en el disseny de polítiques de cooperació i sensibilització pròpies de l’entitat;
  3. L’ús d’un llenguatge no sexista en els materials produïts per l’organització;
  4. La aplicació d’una normativa que tingui en compte l’equitat de gènere en la política   de personal laboral i voluntariat, així com dels càrrecs de la Junta Directiva.
  5. La presa de mesures disciplinàries davant de qualsevol forma d’actitud masclista i abusiva per part del personal, voluntariat o membres de la Junta Directiva.