Com s’està vivint la COVID al món?

Com s’està vivint la COVID al món?

El dret a la salut i a un sistema universal d’atenció sanitària és un dret clau pel desenvolupament de les persones i les comunitats. La COVID-19 ha impactat fortament en països que ja partien de sistemes i situacions molt deficitaris. Aquest mapa, pensat per a la Festa de Tardor, s’ha reconvertit en digital per poder mostrar l’impacte de la COVID als projectes i països on els membres de la Xarxa Solidària treballem: https://xarxasolidaria.wixsite.com/2020

Malawi, indret en què Petits Músics del Món treballa també s’ha vist totalment afectat per la COVID-19. La pandèmia ha agreujat moltes problemàtiques ja existents i ha acabat de col·lapsar el sistema existent. Per conèixer quina és la situació de la COVID a Malawi i les conseqüències d’aquesta pandèmia mundial, visita aquest enllaç: https://petitsmusics.org/wp-content/uploads/2020/10/Com-sesta-vivint-la-covid-al-mon-Malawi-2.pdf